Termíny

14.5.2018 10:00 - 22.6.2018 10:00 - Zkouškové období LS 2017/2018

3.9.2018 - 5.9.2018 - Seznamovací kurz 1. termín

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Profil absolventa

Související stránky

Ze stávajících informatických profesí, vytipovaných v rámci spolupráce na mapování potřeb praxe na vzdělání absolventů informatických oborů, jsou absolventi hlavní specializace Kognitivní informatika uplatnitelní v profesích:

 • Business analytik,
 • Manažer rozvoje a provozu IS/ICT.

Specializace Kognitivní informatika rozšíří tyto profese o další, tento obor profilující profese

 • Business Development Manager,
 • Manažer výzkumu a vývoje IS/ICT.

Toto rozšíření profesí představuje v ekonomické praxi především posun v profesním uplatnění od firemní (podnikové/organizační) úrovně na úroveň korporátní a úroveň veřejně správní (včetně úrovně centrální státní správy).

Kvalifikační obsah profese Business Development Manager v praxi nejvíce odpovídá používané pracovní funkci „Corporate Development Manager“. Významně dále souvisí s dílčími funkcemi, nazývanými různě, např. Business Process Manager, Inter-Culture Manager či Program Manager a další.

Absolvent, specializovaný na tento profesní profil, bude disponovat klíčovými znalostmi, které mu umožní:

 • koncipovat procesně-organizační systém společnosti na základě provázání jejích procesů a organizace na její strategické cíle,
 • ve společnosti řídit znalosti a kompetence zaměstnanců a partnerů a budovat systém řízení znalostí firmy,
 • modelovat a měnit podnikové procesy a podnikovou strukturu s cílem jejich optimalizace a dalšího vývoje,
 • budovat a strategicky řídit informační systém společnosti a využít informační technologie pro podporu společenských procesů i jejich strategického řízení.

Profese Manažer výzkumu a vývoje IS/ICT pak koresponduje s akutní potřebou manažerů, schopných nejen operativně řídit výzkumné týmy, ale především koncipovat a strategicky rozvíjet procesy výzkumu a vývoje. V současnosti je takto kvalifikovaných pracovníků na trhu práce výrazný nedostatek, a to v celosvětovém měřítku. Ve srovnání s potřebou, která roste stále vzrůstajícím tempem (exponenciálně), vytváří pomalé tempo pronikání této potřeby do oblasti vzdělávání stále se zvyšující potřebu takto kvalifikovaných pracovníků. Tuto skutečnost ještě zesiluje fakt vlivu sjednocující se Evropy, který vytváří tlak na vyšší tempo rozvoje naší země ve smyslu dorovnávání stupně ekonomického rozvoje. Absolvent, specializovaný na tento profesní profil, bude disponovat klíčovými znalostmi, které mu umožní:

 • strategicky koncipovat a řídit vztah business – výzkum v oblasti IS/ICT,
 • řídit a koordinovat vztah ke sponsorům a výzkumným partnerům,
 • organizovat, řídit a koordinovat výzkumné týmy, řídit vývoj, jeho procesy a zdroje,
 • řídit a koordinovat projekty strategického rozvoje v oblasti výzkumu a vývoje IS/ICT.

Absolventi nově navrhované specializace „kognitivní informatika“ naleznou široké uplatnění především:

 • ve velkých společnostech, na pozicích strategického koncipování a řízení vývoje společnosti;
 • v oblasti veřejné správy v obdobných pozicích, a to jak v centrální státní správě (strategické řízení a koncipování centrálních správních úřadů), tak i v příslušných orgánech samosprávy,
 • ve velkých společnostech i v oblasti veřejné správy v pozicích manažerů výzkumu a vývoje, zejména v oblasti IS/ICT,
 • v moderních dynamických organizacích ve všech pozicích, odpovídajících kombinaci výše uvedených kvalifikačních profilů – jedná se o pozice, související se znalostním řízením firem a institucí na bázi aplikace poznatků interdisciplinárních oborů, uplatňující znalosti věd o člověku, na bázi syntézy biologie a informatiky, nauky o lidském myšlení apod., (jako jsou neuropolitika, neuroekonomie, neuroinformatika) v kombinaci s poznatky informatiky v oblastech znalostního inženýrství, modelování a simulace, a s poznatky základních filosofických sub-disciplín v oblasti poznávání obecně; tytéž poznatky lze aplikovat při transformaci veřejné správy na bázi principů e-governmentu s využitím rostoucího významu informačních technologií,
 • ve všech oblastech lidské činnosti, kde využijí své znalosti týkající se přírody jako sféry autonomní samoorganizace spolu se znalostmi o fungování lidského myšlení a uplatní je při politickém prosazování a ekonomické implementaci principu udržitelného rozvoje.