Profil absolventa

Ze stávajících informatických profesí, vytipovaných v rámci spolupráce na mapování potřeb praxe na vzdělání absolventů informatických oborů, jsou absolventi hlavní specializace Kognitivní informatika uplatnitelní v profesích:

Specializace Kognitivní informatika rozšíří tyto profese o další, tento obor profilující profese

Toto rozšíření profesí představuje v ekonomické praxi především posun v profesním uplatnění od firemní (podnikové/organizační) úrovně na úroveň korporátní a úroveň veřejně správní (včetně úrovně centrální státní správy).

Kvalifikační obsah profese Business Development Manager v praxi nejvíce odpovídá používané pracovní funkci „Corporate Development Manager“. Významně dále souvisí s dílčími funkcemi, nazývanými různě, např. Business Process Manager, Inter-Culture Manager či Program Manager a další.

Absolvent, specializovaný na tento profesní profil, bude disponovat klíčovými znalostmi, které mu umožní:

Profese Manažer výzkumu a vývoje IS/ICT pak koresponduje s akutní potřebou manažerů, schopných nejen operativně řídit výzkumné týmy, ale především koncipovat a strategicky rozvíjet procesy výzkumu a vývoje. V současnosti je takto kvalifikovaných pracovníků na trhu práce výrazný nedostatek, a to v celosvětovém měřítku. Ve srovnání s potřebou, která roste stále vzrůstajícím tempem (exponenciálně), vytváří pomalé tempo pronikání této potřeby do oblasti vzdělávání stále se zvyšující potřebu takto kvalifikovaných pracovníků. Tuto skutečnost ještě zesiluje fakt vlivu sjednocující se Evropy, který vytváří tlak na vyšší tempo rozvoje naší země ve smyslu dorovnávání stupně ekonomického rozvoje. Absolvent, specializovaný na tento profesní profil, bude disponovat klíčovými znalostmi, které mu umožní:

Absolventi nově navrhované specializace „kognitivní informatika“ naleznou široké uplatnění především:


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague