Termíny

3.9.2018 - 5.9.2018 - Seznamovací kurz 1. termín

5.9.2018 - 7.9.2018 - Seznamovací kurz 2. termín

Hledat
Pokročilé hledání
Základní popis

Související stránky

Na Vysoké škole ekonomické je tento obor zaveden jako magisterská specializace oboru Informatika od podzimního semestru roku 2007.

Zavedení tohoto perspektivního oboru je podporováno grantem Evropského sociálního fondu (ESF) v projektu Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha: „Přizpůsobení studijního programu Fakulty informatiky a statistiky VŠE v Praze současným i anticipovaným potřebám pracovního trhu v rozvíjející se informační společnosti komplexní inovací studijního programu a zřízením nového oboru Kognitivní informatika“.

Provomájová mávátka

Manažer projektu a garant specializace Kognitivní informatika: prof. Ing. Václav Řepa, CSc. (repa@vse.cz)
Garant oboru Informatika: prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. (vorisek@vse.cz)
Vedoucí katedry filosofie a spolugarant specializace: doc. PhDr. Ján Pavlík, CSc. (pavlik@vse.cz)

Na spolufinancování projektu se, kromě Evropského sociálního fondu, spolupodílí také státní rozpočet ČR a Hlavní město Praha, bez laskavé podpory jejíhož zastupitelstva a magistrátního úřadu by realizace tohoto projektu nebyla vůbec možná.

Základním specifikem této specializace je fakt, že výuka není organizována jedinou katedrou, ale podílejí se na ní všechny tři informatické katedry Fakulty informatiky a statistiky: informačních technologií, informačního a znalostního inženýrství a katedra systémové analýzy, a to společně s katedrou filosofie. Ve výuce spolupracují také učitelé z jiných fakult Vysoké školy ekonomické, z katedry psychologie, katedry ekonomiky životního prostředí, katedry ekonomie, mikroekonomie a dalších, jakož i externí spolupracovníci (z Ústavu informatiky AV ČR, Institutu klinické a experimentální medicíny apod.). Tato multi- a trans-katedrová, trans-fakultní, ba i trans-ústavní organizace výuky je nejlepším symbolickým zdůrazněním multi- a transdisciplinárního charakteru tohoto oboru.

Vysoká škola ekonomická je v oboru informatika, bez ohledu na výsledky pseudoodborných průzkumů v populárních tiskovinách, předním tuzemským vzdělávacím pracovištěm. Dlouhodobě poskytuje vysoce kvalitní vzdělání v tomto oboru, které garantuje absolventům špičkové uplatnění. Je to také díky tomu, že informatika je zde tradičně pojímána nikoliv jako čistě technická disciplína, ale jako obor, kterému je přirozeně vlastní potřeba kombinace a vstřebávání poznatků jiných disciplin, bez nichž je odsouzena k samoúčelnosti. Specializaci Kognitivní informatika považujeme svým způsobem za vyvrcholení tohoto pojetí informatiky.