Zaměření specializace

Nový obor je zaměřen na rozvoj schopnosti práce s informacemi. Narozdíl od často používaného termínu „počítačové gramotnosti“ je zde schopnost používat počítač prostředkem, nikoliv cílem. Studijní program usiluje o získání schopnosti informace vyhledávat, orientovat se v nich, třídit je a zpracovávat v potřebném celostně-systémovém kontextu.

Obsah navrhovaného oboru v základních rysech odpovídá i vymezení kognitivní informatiky, jak je podáno na 6. mezinárodní konferenci IEEE (The Institute of Electrical and Electronics Engineers) věnované tomuto vědnímu oboru – jde o multidisciplinární zkoumání problémových oblastí sdílených moderní informatikou, softvérovým inženýrstvím, teorií umělé inteligence, kognitivními vědami, medicínou, filosofií, lingvistikou a biologií. Název „kognitivní informatika“ reflektuje i skutečnost, že výuka kognitivních věd má na FIS VŠE již dlouhou tradici.

Absolvent nového oboru by tedy měl kromě schopnosti aktivního vyhledávání, třídění a zpracovávání informací mít poznatky o tom, v jakých procesech se informace utvářejí a využívají a jakou roli hrají tyto procesy v rámci samoorganizace komplexních systémů i celku vyvíjející se skutečnosti jako takové. Je odůvodněný předpoklad, že další vývoj informační společnosti povede k razantnímu zvýšení poptávky po takto interdisciplinárně připravených odbornících, kteří se stanou neodmyslitelnými partnery a spolupracovníky řídících pracovníků s právnickým či ekonomickým vzděláním. Nelze přitom zanedbat ani fakt, že mezi studenty a zejména doktorandy informatických oborů zájem o kognitivně zaměřenou informatiku neustále roste.

V tomto kontextu je možné formulovat i širší cíl zavedení kognitivní informatiky jako studijního oboru: tímto cílem (který lze naplňovat pouze postupně) je přispět k pozvednutí informatického vzdělávání v ČR (resp. v regionu) na takový stupeň, aby se jeho absolventi mohli stát v našem prostředí aktivními spolutvůrci vývoje globální informační společnosti.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague