Termíny

3.9.2018 - 5.9.2018 - Seznamovací kurz 1. termín

5.9.2018 - 7.9.2018 - Seznamovací kurz 2. termín

Hledat
Pokročilé hledání
Nabídka témat diplomových prací

Související stránky

Upozornění: Nabídka není ještě úplná – sledujte ji proto pravidelně.

Nabídka témat neznamená omezení pouze na tato. Pro případné vlastní téma je nutné najít příslušného vedoucího, zpravidla z řad pedagogů zainteresovaných ve výuce Kognitivní informatiky, a získat jeho souhlas s vedením práce.

Vedoucí Katedra Téma Poznámka
Berka Petr KIZI Pravidlové a případové usuzování ve znalostních systémech V klasických expertních systémech jsou znalosti nejčastěji reprezentovány v podobě IF-THEN pravidel. Usuzování v těchto systémech je pak založeno na dedukci (z pravidla lze při splnění předpokladu odvodit závěr). Jako alternativu lze použít tzv. případové usuzování (Case-Based Reasoning), kde znalosti mají podobu typických případů a usuzování je založeno na myšlence analogie. Cílem práce je porovnat oba přístupy a navrhnout a realizovat způsoby jejich kombinování.
Burian Jan KFIL Komplexní rozhodovací a byrokratické sítě, jejich modely a možné aplikace ve státní správě, managementu firem a v politickém rozhodování  
Burian Jan KFIL Multiagenní modely trhu a vlivu různých typů regulací na jeho stabilitu  
Burian Jan KFIL Multiagentní modely omezené racionality při ekonomickém rozhodování  
Burian Jan KFIL Multiagentní modely a teorie her  
Burian Jan KFIL Struktura komplexních interakcí ve společenských organizacích  
Bruckner Tomáš KIT Model pro sledování hodnoty služeb podnikové informatiky: systémový/deterministicky chaotický model Vytvořit model pro sledování hodnoty služeb podnikové informatiky (hodnoty IS) pro podnik (pro interní zákazníky podniku), jako podklad pro srovnání s náklady IS a cenou služeb IS.
Bruckner Tomáš KIT Model pro sledování hodnoty služeb podnikové informatiky: úplný pravděpodobnostní model Vytvořit model pro sledování hodnoty služeb podnikové informatiky (hodnoty IS) pro podnik (pro interní zákazníky podniku), jako podklad pro srovnání s náklady IS a cenou služeb IS.
Bruckner Tomáš KIT Model pro sledování hodnoty služeb podnikové informatiky: úplný matematický model s přímou kauzalitou Vytvořit model pro sledování hodnoty služeb podnikové informatiky (hodnoty IS) pro podnik (pro interní zákazníky podniku), jako podklad pro srovnání s náklady IS a cenou služeb IS.
Pavlík Ján KFIL Přirozený a umělý život  
Pavlík Ján KFIL Darwinismus, neodarwinismus, univerzální darwinismus  
Pavlík Ján KFIL Hayekova teorie neuronových sítí ve srovnání s jejich současným pojetím v informatice  
Pavlík Ján KFIL Koncept univerzální logické gramatiky a jeho význam pro informatiku  
Pstružina Karel KFIL Vztah mysli a mozku  
Pstružina Karel   Realita a virtualita  
Pstružina Karel KFIL Operace lidského myšlení a jejich funkce při poznávání  
Pstružina Karel KFIL Tvořivost a její etapy  
Pstružina Karel KFIL Význam poznávacích procesů pro tvorbu umělé inteligence  
Řepa Václav KIT Vytvoření konkrétní syntaxe pro metamodel business procesu Téma navazuje na několikaletou práci týmu spolupracovníků, výsledky jsou presentovány na portálu OpenSoul (http://panrepa.org). Práce bude navazovat na vytvořený metamodel business procesu a bude zaměřena na jeden z aspektů jeho realizace (tedy syntax modelů v prostředí daných standardů, zejména BMPN).
Řepa Václav KIT Vývoj OpenSource nástroje konceptuálního modelování na bázi UML Téma navazuje na několikaletou práci týmu spolupracovníků, výsledky jsou presentovány na portálu OpenSoul (http://panrepa.org). Práci je možno zaměřit vývojářsky (spolupráce na vývoji nástroje v jazyku Java), nebo analyticky (rozvoj metamodelu a dalších aspektů tohoto témtu s výsledky v rovině teoretické – tj. obecných a znovupoužitelných).
Řepa Václav KIT Vývoj OpenSource nástroje konceptuálního modelování podnikových procesů Téma navazuje na několikaletou práci týmu spolupracovníků, výsledky jsou presentovány na portálu OpenSoul (http://panrepa.org). Práci je možno zaměřit vývojářsky (spolupráce na vývoji nástroje v jazyku Java), nebo analyticky (rozvoj metamodelu a dalších aspektů tohoto témtu s výsledky v rovině teoretické – tj. obecných a znovupoužitelných).
Řepa Václav KIT Využití agentů k ověřování procesních modelů Ověřování modelů, jako nutná součást analýzy problému (business systému), bývá podporováno metodikami zpravidla v rovině pravidel, upravujících příslušné vlastnosti modelů (tzv. konsistenčních pravidel). V případě business procesů se navíc nabízí možnost využít sw. agenty k simulaci business procesů a tím k jejich ověřování. Práce vyžaduje praktické výsledky (realizace obecných simulačních agentů pro prostředí modelů business procesů podle daného metamodelu). Na bázi praktických výsledků pak budou formulovány obecnější závěry.
Svátek Vojtěch KIZI Dolování z dat ve formátu RDF  
Svátek Vojtěch KIZI Dolování z textů anotovaných pomocí nástroje extrakce informací  
Svátek Vojtěch KIZI Ekonomické aspekty znalostních technologií  
Svátek Vojtěch KIZI Prostředek pro podporu sémantického sdílení odkazů v rámci výzkumného týmu  
Svátek Vojtěch KIZI Prostředky stimulace uživatele ke vkládání sémantické anotace odborných dokumentů  
Svátek Vojtěch KIZI Služba pro transformaci modelů znalostí pomocí vzorů  
Svátek Vojtěch KIZI Tvorba oborových map pro konkurenční zpravodajství pomocí ontologického modelování a sémantického anotování  
Tichý Vladimír KIT Fraktální analýza ekonomických časových řad Obvyklý postup při analýze ekonomické časové řady je, že nejprve se hledá trendová funkce, a pak se rozhoduje o volbě nejvíce adekvátního datového modelu. Fraktální analýza dává odpověď na jedinou, ale důležitou otázku: jaká je míra chaotičnosti časové řady. Z toho by se pak mohlo usuzovat, jak moc má smysl hledat datový model klasickými cestami, takže by se asi měla provádět před statistickou analýzou. Předpokládá se, že součástí práce bude program pro vyhodnocování řad. Jako ukázky pak převzaté školní příklady ze statistiky a srovnání s výsledky statistické analýzy, a rovněž zpracování nějakých reálných dat.
Tichý Vladimír KIT Predikce chaotických časových řad Náhodné časové řady nelze z principu předvídat. Chaotická časová řada není náhodná. Předpokládáme, že se za ní skrývají nějaké zákonitosti, ale nevíme jaké. Je ale možné, že ji bude lze předvídat, nejspíše jen krátkodobě. Předmětem diplomové práce je nastudování algoritmu z literatury a aplikace na nějaké reálné ekonomické časové řady. Závěr pak bude, nakolik a zda vůbec lze vývoj takové řady předvídat.
Tichý Vladimír KIT Algoritmy hledání řetězce Vyhledávání slov či řetězců ve velkém textu je stále aktuální problém. Práce by měla podat přehled těchto algoritmů. Dále by se měla zabývat i novějšími problémy, které se týkají textových řetězců. Jde zvláště o problémy ze speciálních oblastí, jako je genetika. Je to například hledání nejmenšího nadřetězce pro danou skupinu kratších řetězců, či hledání nejdelšího společného podřetězce skupiny řetězců. Předpokládá se i implementace těchto algoritmů a vyhodnocení jejich složitosti.
Tichý Vladimír KIT Metoda nejmenších čtverců genetickým algoritmem Popis nějakého algoritmu umělé inteligence a jeho aplikace v programu. Testování by se provádělo na standardních funkcích (dáno mezinárodně uznanými testovacími funkcemi) a na reálném problému (lze dohodnout s pracovištěm Akademie věd).
Tichý Vladimír KIT Aplikace evolučního algoritmu na predikci časových řad Popis nějakého algoritmu umělé inteligence a jeho aplikaci v programu. Testování by se provádělo na pevně daných funkcích i na reálných datech (stažených z webu). Účelem práce je rozhodnout, zda se vybraný algoritmus na predikci hodí či ne, případně jaké jsou meze jeho použitelnosti.
Toman Prokop KSA Meze interpretace  
Toman Prokop KSA Dezinformace v současném ekonomickém světě  
Toman Prokop KSA Sémiotika v současném ekonomickém světě  
Toman Prokop KSA Místo mytologie v současném světě  
Vacura Miroslav KFIL Pojetí substance a identity v současné formální ontologii  
Vacura Miroslav KFIL Odvozování v deskripční logice SHOIN  
Vacura Miroslav KFIL Srovnání základních ontologií DOLCE, OCHRE, BFO, OpenCYC, SUMO a KR Ontologie  
Vacura Miroslav KFIL Metodologie OntoClean pro vývoj ontologií a její založení ve formální ontologii