Charakteristika programu

 

magisterský studijní program

Kognitivní informatika je transdisciplinární obor zabývající se fundamentálními problémy, sdílenými moderní informatikou, softwarovým inženýrstvím, teorií umělé inteligence, kybernetikou, kognitivními vědami, neuropsychologií, filosofií, lingvistikou a vědami o životě včetně lékařských věd. Tento studijní program má za cíl připravovat interdisciplinárně vzdělané odborníky, kteří se uplatní v oblasti administrativního i ekonomického řízení v globalizující se informační společnosti.

Studijní program Kognitivní informatika je zaměřen na rozvoj schopnosti práce s informacemi. Na rozdíl od často používaného termínu „počítačová gramotnost“ je zde schopnost používat počítač prostředkem, nikoliv cílem. Studijní program usiluje o získání schopností informace vyhledávat, orientovat se v nich, třídit je a zpracovávat v potřebném celostně-systémovém kontextu. Absolvent programu by měl kromě schopností aktivního vyhledávání, třídění a zpracovávání informací mít poznatky o tom, v jakých procesech se informace utvářejí a využívají a jakou roli hrají tyto procesy v rámci samoorganizace komplexních systémů i celku vyvíjející se skutečnosti jako takové. Vývoj informační společnosti vede k razantnímu zvýšení poptávky po takto interdisciplinárně připravených odbornících.

Studijní program Kognitivní informatika je koncipován jako malý, „rodinný“ studijní program, kde se všichni studenti znají a doslova spolu žijí prostřednictvím akcí, více, či méně oficiálních, od Sympósionů Kognitivní informatiky přes odborné akce a konference až po zcela neformální setkávání, organizované samotnými studenty. Tento charakter oboru umožňuje mnohem více individuální přístup ke studentům, než je u jiných studijníxh programů obvyklé.

Jak Kognitivní informatiku vnímají současní studenti?

Kognitivní informatika se zabývá sdílenými problémy informačních technologií a lidí. Tyto dva světy se prolínají a nelze je v moderní společnosti separovat, naopak je nutné chápat jejich propojení a spolupráci. Specializace je vhodná pro ty, kteří stojí na pomezí zájmů o informatiku a humanitní vědy.” Michaela Trnková

Studium spojuje oblasti kognitivní vědy a informatiky. Předměty jsou koncipovány tak, aby co nejvíce přiblížily související vědní disciplíny jako psychologii, filozofii, neurovědy, lingvistiku, umělou inteligenci a inteligentní systémy. S těmito základy se pak můžeme uplatnit v podnikové informační sféře (Business proccesing, UX design, aj.) i ve sféře vědecké a podílet se na výzkumných projektech.” Jiří Korčák

Jde o hraniční obor informatiky, který zasahuje i do oborů psychologie a filosofie. Zaobíráme se umělou inteligencí, kognitivní vědou, neuropsychologií a filosofií. Cílem je vytvořit z absolventů informatiky skupinu polyhistorů, kteří se budou orientovat nejen na poli současné informatiky.” Jan Reindl

V programu se pojí studium informatiky a uživatele. Zkoumáme lidský mozek a chování z pohledu kognitivní vědy, neurologie, psychologie a filosofie. Získané znalosti umíme aplikovat při návrhu business procesů, softwarových procesů a teoreticky i v oblasti umělé inteligence.” Martin Vegner


Zavedení oboru bylo podpořeno grantem Evropského sociálního fondu (ESF) v projektu Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha.

 

Charakteristika oboru – presentace