Charakteristika oboru

 

magisterský obor studijního programu Aplikovaná informatika

Kognitivní informatika je transdisciplinární obor zabývající se fundamentálními problémy, sdílenými moderní informatikou, softwarovým inženýrstvím, teorií umělé inteligence, kybernetikou, kognitivními vědami, neuropsychologií, filosofií, lingvistikou a vědami o životě včetně lékařských věd. Tento studijní obor má za cíl připravovat interdisciplinárně vzdělané odborníky, kteří se uplatní v oblasti administrativního i ekonomického řízení v globalizující se informační společnosti.

Obor Kognitivní informatika je zaměřen na rozvoj schopnosti práce s informacemi. Na rozdíl od často používaného termínu „počítačová gramotnost“ je zde schopnost používat počítač prostředkem, nikoliv cílem. Studijní program usiluje o získání schopností informace vyhledávat, orientovat se v nich, třídit je a zpracovávat v potřebném celostně-systémovém kontextu. Absolvent oboru by měl kromě schopností aktivního vyhledávání, třídění a zpracovávání informací mít poznatky o tom, v jakých procesech se informace utvářejí a využívají a jakou roli hrají tyto procesy v rámci samoorganizace komplexních systémů i celku vyvíjející se skutečnosti jako takové. Vývoj informační společnosti vede k razantnímu zvýšení poptávky po takto interdisciplinárně připravených odbornících.

Obor Kognitivní informatika je koncipován jako malý, „rodinný“ obor, kde se všichni studenti znají a doslova spolu žijí prostřednictvím akcí, více, či méně oficiálních, od Sympósionů Kognitivní informatiky přes odborné akce a konference až po zcela neformální setkávání, organizované samotnými studenty. Tento charakter oboru umožňuje mnohem více individuální přístup ke studentům, než je u jiných oborů obvyklé.

Jak Kognitivní informatiku vnímají současní studenti?

Kognitivní informatika se zabývá sdílenými problémy informačních technologií a lidí. Tyto dva světy se prolínají a nelze je v moderní společnosti separovat, naopak je nutné chápat jejich propojení a spolupráci. Specializace je vhodná pro ty, kteří stojí na pomezí zájmů o informatiku a humanitní vědy.” Michaela Trnková

Studium spojuje oblasti kognitivní vědy a informatiky. Předměty jsou koncipovány tak, aby co nejvíce přiblížily související vědní disciplíny jako psychologii, filozofii, neurovědy, lingvistiku, umělou inteligenci a inteligentní systémy. S těmito základy se pak můžeme uplatnit v podnikové informační sféře (Business proccesing, UX design, aj.) i ve sféře vědecké a podílet se na výzkumných projektech.” Jiří Korčák

Jde o hraniční obor informatiky, který zasahuje i do oborů psychologie a filosofie. Zaobíráme se umělou inteligencí, kognitivní vědou, neuropsychologií a filosofií. Cílem je vytvořit z absolventů informatiky skupinu polyhistorů, kteří se budou orientovat nejen na poli současné informatiky.” Jan Reindl

V oboru se pojí studium informatiky a uživatele. Zkoumáme lidský mozek a chování z pohledu kognitivní vědy, neurologie, psychologie a filosofie. Získané znalosti umíme aplikovat při návrhu business procesů, softwarových procesů a teoreticky i v oblasti umělé inteligence.” Martin Vegner


Zavedení oboru bylo podpořeno grantem Evropského sociálního fondu (ESF) v projektu Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha.

 

Charakteristika oboru – presentace