Profil absolventa

Absolventi studijního programu Kognitivní informatika naleznou široké uplatnění především ve velkých společnostech na pozicích strategického koncipování a řízení vývoje společnosti a v oblasti veřejné správy v obdobných pozicích, a to jak v centrální státní správě (strategické řízení a koncipování centrálních správních úřadů), tak i v příslušných orgánech samosprávy. Dále se uplatní na pozicích manažerů výzkumu a vývoje, zejména v  oblasti IS/ICT, v moderních dynamických organizacích ve všech pozicích, jež souvisejí se znalostním řízením firem a institucí na bázi aplikace poznatků transdisciplinárních oborů, zahrnujících syntézu biologie, psychologie a informatiky (jako jsou neuropolitika, neuroekonomie, neuroinformatika) v kombinaci s poznatky informatiky v oblastech znalostního inženýrství, modelování a simulace, jakož i s poznatky základních filosofických disciplín zkoumajících lidské poznání i etickou regulaci lidského jednání. Tytéž poznatky lze aplikovat při transformaci a řízení veřejné správy na bázi principů e-governmentu s využitím rostoucího významu informačních technologií a nakonec ve všech oblastech lidské činnosti, kde lze využít znalostí týkajících se přírody jako sféry autonomní samoorganizace spolu se znalostmi o fungování lidského myšlení v duchu principu udržitelného rozvoje.
V rámci stávajících standardních informatických profesí se absolventi hlavní specializace Kognitivní informatika mohou uplatnit nejvíce v profesích:
  • Business analytik“ a
  • Manažer rozvoje a provozu IS/ICT“.
Specificky pak vede studijní program Kognitivní informatika k uplatnění v pozicích:
  • Business Development Manager
    (kvalifikační obsah této profese v praxi nejvíce odpovídá používané pracovní funkci „Corporate Development Manager“, jakož i dílčím funkcím jako Business Process Manager, Inter-Culture Manager, nebo Program Manager apod.)
  • Manažer výzkumu a vývoje IS/ICT
    (tato profese koresponduje s akutní potřebou manažerů schopných nejen operativně řídit výzkumné týmy, ale především koncipovat a strategicky rozvíjet procesy výzkumu a vývoje).

Uvedené specifické pozice představují v praxi především posun v profesním uplatnění od firemní (podnikové/organizační) úrovně na úroveň korporátní a úroveň veřejně správní, včetně úrovně centrální státní správy.